Verksamhet

Vi hjälper företag och enskilda med en mängd olika juridiska problem. Det kan röra sig om upprättande av avtal vid företagsöverlåtelse, hjälp vid rättegång i domstol, vid skilsmässa och bodelning eller funderingar inför start av ett företag. Vi har betydande erfarenhet och kunskap om en mängd skiftande områden inom det juridiska fältet.

Affärsjuridik

Affärsjuridiken omfattar alla juridiska angelägenheter kopplade till näringsverksamhet. Det kan handla om bildande av bolag, arbetsrättsliga frågor, ingående av avtal, tvister och företagsöverlåtelser.

Vi biträder säljare och köpare vid försäljning respektive köp av aktier i bolag, eller vid försäljning och köp av verksamhetsgrenar inom alla branscher. Vid behov medverkar vi vid sökandet av intressenter samt i säljarens och köparens gransknings- och genomgångsprocess av de aktuella bolagen (s k due diligence).

Komplexiteten vid en företagsöverlåtelse/ett företagsförvärv har med åren ökat markant. Vi på AdvokatGruppen har mycket lång erfarenhet av företagsöverlåtelser/företagsförvärv och jobbar ofta i team där vi även involverar revisorer och skattejurister.

För att uppnå ett för säljare/köpare lyckat resultat krävs det att vi förutom det strikt juridiska även tillämpar vår kreativitet, flexibilitet och affärssinne i samband med företagsöverlåtelsen.

Vi anlitas regelbundet som likvidatorer i aktiebolag som försatts i likvidation frivilligt eller aktiebolag som av Bolagsverket försatts i s.k. tvångslikvidation.

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi biträder både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsrättsliga tvister. För att förebygga sådana tvister är det för arbetsgivaren viktigt att utforma korrekta handlingar. För arbetstagaren är det viktigt att agera med skyndsamhet vid t.ex. en uppsägning. Det är för båda parter viktigt att kontakta advokat när arbetsrättsliga problem uppkommer. En sådan kontakt kan göra att ett en kostsam, riskabel och långdragen tvist kan undvikas.

Arvsrätt, testamenten m.m.

Arvsrätten är viktig del av familjerätten som ofta kräver hjälp av en kvalificerad jurist med erfarenhet av området. Det har vi. Vi har uppdrag som boutredningsmän och biträder i tvister som rör arv och tolkning av testamente m.m. Vi upprättar också testamenten.

Bodelning

Vi har uppdrag som bodelningsförrättare och är också ombud i bodelningsärenden.

Brottmål

Vi arbetar med brottmål både som försvarare och som målsägandebiträde.

Den som är misstänkt för brott har som regel rätt till en försvarsadvokat. Den misstänkte har rätt att själv välja vilken advokat som ska företräda honom eller henne i målet. Kan man inte välja utses försvarsadvokaten av tingsrätten. AdvokatGruppen har en gedigen erfarenhet av brottmål och flera av byråns advokater arbetar som försvarsadvokater med samtliga brottstyper.

Den som har blivit utsatt för brott kallas för målsägande. Målsäganden har som regel rätt till ett målsägandebiträde som bl.a. skall utgöra ett stöd i rättegången och framföra eventuella skadeståndsanspråk. Du har rätt att själv välja vem som du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Vi är flera advokater som arbetar med denna typ av uppdrag på AdvokatGruppen. Välkommen att kontakta oss för ett personligt möte för att få mer information om detta.

Familjerätt

Familjerätten är komplicerad och berör alla oavsett om man är ensamstående, sambo eller gift. Arvsrätten, som är en viktig av familjerätten, har blivit alltmer komplex.

Många familjerättsliga tvister kan undvikas genom upprättande av familjerättsliga avtal, som t.ex samboavtal, äktenskapsförord eller testamente. Vi har stor erfarenhet att biträda vid upprättande av sådana handlingar.

Vi kan hjälpa till med en granskning av just din situation och lämna råd om du har behov av avtal, äktenskapsförord eller testamente.

Vid familjerättsliga tvister behövs oftast hjälp av advokat. Det kan gälla skilsmässa, bodelning, vårdnad om barn samt umgänge mellan barn och föräldrar.

Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare, boutredningsman och testamentsexekutor.

Fastighetsrätt

I fastighetsrätten ingår bl.a. frågor som rör överlåtelse av fastighet och arrende- och hyresrättsliga frågor.

Ett fastighetsköp är för många ett av de viktigast avtal som ingås. Det rör inte sällan stora belopp. Vi kan biträda vid granskning och upprättande av köpekontrakt och köpebrev samt som ombud för köpare eller säljare om tvist uppkommer.

Vi lämnar biträde både till hyresvärd och hyresgäst i kommersiella hyrestvister.

Förvaltningsrätt

Vi biträder klienter i bl.a. mål om vård av barn och unga (LVU-mål), mål om vård av missbrukare (LVM-mål) samt mål om psykiatrisk tvångsvård (LPT- och LRV-mål). Vidare några av oss som offentliga biträden i migrationsmål, d.v.s. asylärenden och ärenden om uppehålls och arbetstillstånd.

Tvistemål

Tvistemål är ett samlingsbegrepp för alla tvister i domstol, både familjerättsliga, arbets- och förmögenhetsrättsliga. Som advokater har vi stor vana av att uppträda i domstol, vilket är av stor vikt för att nå ett lyckat resultat. Vi anlitas även i skiljeförfaranden.

Tvistemålen kan vara av mycket varierande slag.

Rättsskydd

Företag och privatpersoner kan vid tvister få hjälp av försäkring för täckande av advokatkostnaderna. Vi kan hjälpa dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få besked om försäkring kan användas. Om försäkringens rättsskyddsmoment kan användas för tvisten får du erlägga en självrisk som minst uppgår till 20 % av advokatkostnaderna. Rättsskyddet kan upp till en viss gräns även betala 80 % av motpartens rättegångskostnader.

Rättshjälp

I vissa tvister, främst familjerättsliga tvister, kan du ha rätt till rättshjälp. Rättshjälpen är statlig. Du betalar en avgift för rättshjälpen, vars storlek bestäms av dina inkomstförhållanden och advokatkostnaderna. Rättshjälpen betalar inte motpartens rättegångskostnader.

Knyt kontakt

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET AV JURIDIK