Om oss

Vår historia

AdvokatGruppen startades 1997 av advokaterna Christer Gunnarsson, Johan Kihlstedt och Erik Sterner. Alltsedan starten har vi hållit fast vid vårt motto att vara en advokatbyrå med personlig service, god kvalitet och stor tillgänglighet.

Vårt alltmer komplicerade samhälle ställer höga krav på oss advokater. För att möta dessa krav arbetar vi inom AdvokatGruppen ofta tillsammans så att varje advokats individuella kunskaper inom vissa områden bidrar till en komplett helhet. För Dig som klient innebär det att samarbete med någon av oss på AdvokatGruppen ger tillgång till hela advokatbyråns samlade kunskap på det juridiska området.

”Vi är en advokatbyrå med
personlig service, god kvalitet och stor tillgänglighet.”

– Marcus Johansson

Vad kan vi göra för dig?

Vi hjälper företag och enskilda med en mängd olika juridiska problem. Det kan röra sig om upprättande av avtal vid företagsöverlåtelse, hjälp vid rättegång i domstol, vid skilsmässa och bodelning eller funderingar inför start av ett företag. Vi har betydande erfarenhet och kunskap om en mängd skiftande områden inom det juridiska fältet.

Behöver Du hjälp, kontakta oss gärna per telefon eller via e-post. Vi står till tjänst med kortare konsultationer kostnadsfritt. Det är ofta fördelaktigt att ha knutit en juridisk kontakt i ett tidigt skede.

Vår prissättning

Kostnaden för att anlita advokat varierar. Priset för en advokattjänst kan bestämmas dels av hur stor tid advokaten lägger ner på ett ärende, men också vilken skicklighet advokaten uppvisar vid utförandet av ärendet.

Vid tvister som avgörs av domstol bestämmer domstolen vem av parterna som skall betala advokatkostnaderna. I tvister som rör vårdnad, boende och umgänge betalar parterna oftast sina egna kostnader. I övriga tvister är huvudregeln att den part som förlorat tvisten får betala inte bara sina egna utan även motpartens kostnader.

Om du är konsument och är missnöjd med advokatens arvode kan du få frågan om arvodet prövad av Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd med adress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

advokatsamfundets hemsida finns mer information vad som gäller.

Knyt kontakt

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET AV JURIDIK